Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-zabieniec@sarp.warszawa.pl do dnia: 07.12.2020 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 11.12.2020 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-zabieniec@sarp.warszawa.pl do dnia: 17.02.2021r. do godz. 15.00.

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.02.2021r.

11.12.2020
Opublikowano Wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Wyjasnienia 1 tresci Regualminu Konkurs Zabieniec.pdf

WYJAŚNIENIA (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Czy żeby zostać zakwalifikowanym, trzeba w momencie udziału w konkursie prowadzić działalność gospodarczą?
ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 2
Jaki jest całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji?
ODPOWIEDŹ:
Całkowity, maksymalny i planowany koszt realizacji Inwestycji został podany w Regulaminie konkursu w Rozdziale II pkt 5 i wynosi 10 280 000 zł netto.

PYTANIE 3
Czy w ramach zgłoszenia oraz później na etapie konkursu, musi być podany pełny skład zespołu projektowego z uwzględnieniem wszystkich projektantów branżowych?
ODPOWIEDŹ:
Na etapie konkursu należy podać jedynie we wniosku o dopuszczenie nazwę lub nazwy Uczestników konkursu, natomiast na etapie oddawania pracy konkursowej należy podać w karcie identyfikacyjnej pełen skład zespołu autorskiego.

PYTANIE 4

Czy osoba która nie posiada firmy za czym idzie REGON a ubiega się o uczestnictwo w konkursie architektonicznym może wziąć w nim udział?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 5
Jak mam rozumieć Załącznik nr 1d do Regulaminu Konkursu co wpisać w polu REGON. Oraz pytanie drugie kto jest reprezentuje Gminę Piaseczno czy te pola mają zostać puste?
ODPOWIEDŹ:
Załącznik nr 1d jest oświadczeniem Uczestnika konkursu, w którym Uczestnik zobowiązuje się, w sytuacjach wymienionych w niniejszym oświadczeniu, podpisać umowę na przeniesienie praw autorskich na warunkach wymienionych w umowie.
Uczestnik konkursu na etapie składania wniosków o dopuszczenie nie musi wypełniać ani podpisywać tej Umowy. Uczestnik musi jedynie podpisać oświadczenie (na końcu oświadczenia jest miejsce na podpis Uczestnika)