Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

 1. Nagrody pieniężne:

  I NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

  II NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 15 000,00 zł brutto

  III NAGRODA
  kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

 2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Przedmiotu zamówienia dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów.
 3. Nagrody pieniężne w formie dwu wyróżnień, po 5 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

  O przyznaniu powyższych Nagród decyduje Sąd konkursowy biorąc pod uwagę poziom prac konkursowych w kontekście spełnienia przez nie wymogów Regulaminu konkursu i kryteriów oceny prac konkursowych a w szczególności prezentowanych przez te prace walorów architektonicznych i funkcjonalnych.
  Kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi nie mniej niż 55 000,00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych.
  Sąd Konkursowy nie może zaproponować przyznania większej liczby Nagród pieniężnych, jednakże może zaproponować inną wysokość poszczególnych Nagród pieniężnych, pod warunkiem, że łączna wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 55 000,00 zł brutto.
  Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone prace nie będą odpowiadać istotnym wymaganiom Regulaminu konkursu.