Pytania i odpowiedzi

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-zabieniec@sarp.warszawa.pl do dnia: 07.12.2020 r. do godz. 15.00

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 11.12.2020 r.

Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-zabieniec@sarp.warszawa.pl do dnia: 17.02.2021r. do godz. 15.00.

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 26.02.2021r.


18.03.2021r
Opublikowano Wyjaśnienia (3) związane ze zmianą terminu i formy składania prac konkursowych oraz niektórych treści Regulaminu konkursu.
Wyjasnienia-3_tresci_Regualminu_Konkurs_Zabieniec.pdf

WYJAŚNIENIA (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu
Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator
udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Jaka może być maksymalna wielkość pliku z całą zawartością pracy konkursowej do
przesłania pocztą elektroniczną?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie określa maksymalnej wielkości pliku z całą zawartością pracy konkursowej do
przesłania pocztą elektroniczną, aczkolwiek sugeruje się, aby była to wielkość racjonalna do
zawartości i jakości przekazywanych materiałów przy uwzględnieniu faktu, iż prace
konkursowe będą prezentowane jedynie w formie elektronicznej na ekranie monitora lub
wyświetlane za pomocą rzutnika. Organizator nie planuje wydruku plansz.
Dopuszcza się możliwość przesyłania dużych plików jako skompresowanych (np. zip) lub
zamieszenie w mailu linku do pobrania wersji elektronicznej pracy konkursowej (wykorzystanie
darmowych, ogólnodostępnych usług internetowych pozwalających na przesyłanie danych o
znacznym rozmiarze za pomocą internetowej przestrzeni dyskowej np. We Transfer).

PYTANIE 2
Czy przesłane w wersji elektronicznej plansze w pełnym wymiarze (100×70) powinny mieć
sześciocyfrowy numer identyfikacyjny? Czy zalecenie odnośnie umieszczenia go tylko na
pierwszej stronie części opisowej, dotyczy jedynie samej części opisowej (tekst +
pomniejszone plansze do a3)?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie ze wskazaniami Organizatora w piśmie z dnia 02.03.2021 r. „ Informacja o zmianie
terminów w Konkursie oraz zmianie sposobu i formy złożenia prac konkursowych ” zaleca się,
aby sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza (numer identyfikacyjny pracy konkursowej)
znajdował się jedynie na pierwszej (1) stronie części opisowej.
Pozostałe elementy wersji elektronicznej pracy konkursowej nie powinny zawierać tego
numeru. Plansze konkursowe są też elementem wersji elektronicznej pracy konkursowej, a
więc nie powinny zawierać sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej.

PYTANIE 3
W jakiej formie odbywać się będzie ocena prac konkursowych przez sędziów?
Tzn., czy będzie to wyświetlanie na rzutniku, wydruk plansz przez organizatora czy może
plansze oglądane na ekranie komputera? Ma to znaczenie, jeśli chodzi o przygotowanie
plików i zapisanie ich w odpowiednim formacie.
ODPOWIEDŹ:
Prace konkursowe będą prezentowane jedynie w formie elektronicznej na ekranie monitora
lub wyświetlane za pomocą rzutnika. Organizator nie planuje wydruku plansz.

PYTANIE 4
Czy zdjęcia makiety mają być jedynie osobną częścią, czy mają też znaleźć się na planszach
lub w pliku części opisowej?
ODPOWIEDŹ:
Zdjęcia makiety mają być osobną częścią wersji elektronicznej pracy konkursowej.

PYTANIE 5
Czy wymagany przekrój terenu można ująć na jednym rysunku wraz z przekrojem budynku?
(w skali 1:200) ?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 6
Co w przypadku kiedy opracowanie konkursowe w formie elektronicznej nie zmieści się jako
załącznik do wiadomości email? Jaki jest limit rozmiaru wiadomości jaką może odebrać
organizator?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej.


02.03.2021r.
W związku z zmianami terminów Konkursu i sposobu składania prac konkursowych Uczestnicy konkursu mogą składać dodatkowe pytania do dnia 12.03.2021r. do godziny 12.00


26.02.2021r.
Opublikowano  Wyjaśnienie (2) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych wraz z informacją dotyczącą zmiany terminów konkursu oraz sposobu i formy składania prac konkursowych.
Wyjasnienia-2-tresci-Regualminu-Konkurs-Zabieniec.pdf

WYJAŚNIENIA (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
W skali 1:200 makieta w zakresie opracowania nie mieści się w formacie B1, tak jak plansze. Czy nie lepiej zrobić makietę w skali 1:250 tej samej, w której jest plan zagospodarowania?
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza wykonanie makiety w skali 1:250.

PYTANIE 2
Załącznik 8b do Regulaminu Konkursu na stronie 8, w ramach wytycznych dla uczestników konkursu II w punkcie 1. punkt f przedstawia wymagania dotyczące nowej strefy rekreacyjnej, której charakter ma być rekreacyjny i ogólnodostępny. Wyposażenie tej strefy określone jest jako zbliżone do obecnego czyli: urządzenia siłowni zewnętrznej, zabawki terenowe dla dzieci i boisko do siatkówki plażowej. W tym samym punkcie organizator określa, że należy jednoznacznie rozdzielić strefę rekreacyjną i strefę treningową (należącą do klubu sportowego). Czy zasadnym jest przyjęcie, że rozdzielenie stref dotyczy tylko i wyłącznie zagospodarowania terenu i rozdzielenie to nie dotyczy podziału funkcjonalnego budynku? Dodatkowo w jaki sposób strefa rekreacyjna i treningowa mają zostać wygrodzone na działce?
ODPOWIEDŹ:
Rozdzielenie strefy rekreacyjnej i strefy treningowej dotyczy tylko i wyłącznie zagospodarowania terenu.
Sposób wygrodzenia stref pozostawi się do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 3
Z szybkiej analizy zakresu opracowania konkursowego oraz zapisów regulaminu co do skali makiety roboczej (1:200) wynika, że podkład makiety dla takiego zakresu i takiej skali nieznacznie przekroczy wymiary 100x70cm. będzie to zapewne dosyć duże utrudnienie praktyczne przy przekazywaniu i ekspozycji prac konkursowych – czy możliwa jest korekta wymagań odnośnie makiety? (w skali 1:250 cały obszar zmieściłby się na podkładzie o formacie 100×70) ew. zapis o możliwości ograniczenia zakresu makiety do podkładu o takim formacie przy pozostawieniu skali 1:200 – wtedy zakres byłby delikatnie „obcięty”?
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza wykonanie makiety w skali 1:250.

PYTANIE 4
Czy duże boisko piłkarskie i trybuny należy do strefy rekreacyjnej/ogólnodostępnej czy do strefy funkcjonalnej klubu sportowego?
ODPOWIEDŹ:
Duże boisko piłkarskie i trybuny należą do strefy klubu sportowego.

PYTANIE 5
Zgodnie z zapisami MPZP dla jednostki planistycznej 1.US :
pkt.3 podpunkt 1:
zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu w tym obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz wymiany.

Gdzie wymiana zgodnie z zapisami planu to:

…rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego i budowa w jego miejscu nowego o tych samych gabarytach

Jak należy rozumieć ten zapis, w stosunku do zapisów z regulaminu konkursu, str. 8 pkt.1 Wytyczne w zakresie zagospodarowania terenu, w szczególności pkt d) oraz e) a tym samym do nowego budynku świetlicy sportowej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przewiduje zmianę zapisów MPZP tak, by możliwa była likwidacja elementów istniejących zagospodarowania bez potrzeby ich odbudowy (wymiany) w pierwotnej lokalizacji.
W związku z powyższym, zmianie ulega także zapis z Załącznika nr 8b rozdział II pkt 1. lit.j)

z:

Projektowana inwestycja musi być zgodna z zapisami MPZP i zawierać się w granicach terenu oznaczonego na Załączniku do Regulaminu nr 8a literami A,B, C, D, E, F, G, H, I, A.”

na

Projektowana inwestycja powinna być zgodna z zapisami MPZP za wyjątkiem zapisu w § 34 ust. 3 pkt 1 i zawierać się w granicach terenu oznaczonego na Załączniku do Regulaminu nr 8a literami A,B, C, D, E, F, G, H, I, A.”

PYTANIE 6
Prosimy o wyjaśnienie czy nowy budynek świetlicy sportowej powinien powstać dokładnie w tym samym miejscu/lokalizacji co istniejący budynek szatni.
Jeśli tak to prosimy o wyjaśnienie zapisu ze str.6 załącznika nr.8b do Regulaminu konkursu:
Po ustaleniu ostatecznej lokalizacji elementów zagospodarowania (w tym budynku świetlicy).
ODPOWIEDŹ:
Nowy budynek świetlicy sportowej nie musi być lokalizowany w miejscu istniejącego budynku szatni.

PYTANIE 7
Czy Organizator dopuszcza wykonanie makiety w skali 1:250 a nie jak określono w Regulaminie w skali 1:200? Skala 1:250 pozwala na objęcie całego obszaru opracowania na formacie (podstawie) o wymiarach 100x70cm (tak jak zostało to ustalone dla Projektu Zagospodarowania Terenu w części rysunkowej).
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza wykonanie makiety w skali 1:250.

PYTANIE 8
Jaka jest przewidywana funkcja łąki rekreacyjnej, jakie aktywności będą na niej miały miejsce i dla ilu jednoczesnych uczestników?
ODPOWIEDŹ:
Na łące rekreacyjnej przewiduje się różne codzienne aktywności mieszkańców jak: gry indywidualne i zespołowe na świeżym powietrzu, okolicznościowe imprezy lokalne i niewielkie koncerty.

PYTANIE 9
Czy dopuszcza się zmianę kształtu i obrysu części działki przeznaczonej na przepompownie, w ramach jej adaptacji.
ODPOWIEDŹ:
Tak, jeśli zapewnione zostaną normatywne strefy zabezpieczenia strefy wokół przepompowni.

PYTANIE 10
Czy zamawiający dopuszcza wejście do szatni sportowej bezpośrednio z zewnątrz, czy preferowane jest przejście przez hol budynku?
ODPOWIEDŹ:
Preferowanym rozwiązaniem jest zaproponowanie obu tych wejść w koncepcji konkursowej.

PYTANIE 11
W regulaminie informują Państwo, że obiekt oznaczony nr 1 tj. budynek istniejącej szatni na rys. 5 w załączniku 8b przeznaczony jest do rozbiórki. Wg. planu miejscowego dopuszczalna jest „wymiana“ istniejącego obiektu, rozumiana jako rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego i budowa w jego miejscu nowego obiektu o tych samych gabarytach. W ramach dopuszczalnej ingerencji zgodnej z ww. dokumentem jest ponadto “rozbudowa” istniejącego obiektu.
Czy należy zatem przyjąć założenie, iż część nowoprojektowanego budynku musi pokryć się z obrysem obiektu przeznaczonym do rozbiórki?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.
Nowy budynek nie musi pokrywać się z obrysem istniejącego budynku szatni.

PYTANIE 12
Czy Organizator mógłby zamieścić rysunki istniejącego obiektu szatni tj. rzut, przekrój oraz informacje o konstrukcji budynku?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada tych materiałów.

PYTANIE 13
Czy Organizator dopuszcza zmianę lokalizacji głównego boiska?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 14
W załączniku nr 8b do regulaminu przywołany jest zapis MPZP (pkt 1.3./str. 3), który określa następujące warunki urbanistyczne, tj: „1) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu, w tym obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz wymiany,

2) ustala się lokalizacje urządzeń sportowych”.

W odniesieniu do powyższego, proszę o wyjaśnienie zapisów regulaminu (pkt. 1.e)/str.8), które pozwalają na zmiany w zagospodarowaniu terenu, w postaci zmian lokalizacji elementów zagospodarowania terenu.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

PYTANIE 15
W załączniku nr 8b do regulaminu przywołany jest zapis MPZP (pkt 1.3./str. 3), który określa następujące warunki urbanistyczne, tj: „1) zachowuje się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu, w tym obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz wymiany.”

Proszę o wyjaśnienie czy w związku z powyższym dopuszcza się nadbudowę istniejącego budynku.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

PYTANIE 16
Czy w związku z późnym terminem przekazania odpowiedzi na pytania do regulaminu (tj. dwa tygodnie przed oddaniem prac konkursowych) planują Państwo przesunąć termin oddania prac konkursowych na później?ODPOWIEDŹ:
Tak. Patrz uwaga w wyjaśnieniach, pod odpowiedziami

PYTANIE 17
Czy poprzez „wizualizację” Organizator rozumie dowolną formę rysunku perspektywicznego tj. szkic, kolaż, wizualizacja fotorealistyczna etc.?ODPOWIEDŹ:
Poprzez pojęcie „wizualizacja” Organizator rozumie takie przedstawienie graficzne, które obrazuje w czytelny i jednoznaczny sposób elementy rozwiązań zaproponowanych w koncepcji konkursowej. Metodę i formę przedstawienia pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 18
Czy możemy prosić o precyzyjne ustandaryzowanie wymagań dot. makiety w celu maksymalnego ułatwienia porównania prac?
ODPOWIEDŹ:
Zdaniem Organizatora zapisy Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt 2.6. są wystarczające do ustandaryzowania wymagań dotyczących makiety.

PYTANIE 19
Czy można zmienić skalę makiety roboczej z 1:200 na 1:250?
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza wykonanie makiety w skali 1:250.

PYTANIE 20
Czy w liczbie miejsc parkingowych zg. z MPZP należy przewidzieć miejsca dla powierzchni użytkowej obiektu i dodatkowo dla pełnej trybuny (dla 300 osób)?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 21
Czy Organizator dopuszcza wizualizacje projektu w postaci odręcznych rysunków lub zdjęć makiety?
ODPOWIEDŹ:
Organizator pozostawia do decyzji Uczestnika konkursu jak wykonać wizualizacje, przy założeniu uwag z odpowiedzi na pytanie 17 oraz decyzji, iż zdjęcia makiety nie będą uznane za wizualizacje.

PYTANIE 22
Ile miejsc postojowych dla autokarów należy przewidzieć na terenie opracowania?
ODPOWIEDŹ:
Należy przewidzieć jedno miejsce dla autokaru na terenie opracowania oraz możliwość parkowania lub czasowego parkowania na zewnątrz trenu opracowania (obecny sposób obsługi przez komunikację zbiorową).w celu wysiadania pasażerów.

PYTANIE 23
W odniesieniu do załącznika 8e punkt I.13 – „Parkingi”(podpunkt 2): czy organizator jest w stanie doprecyzować parametry ustalane przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej o których mowa?
ODPOWIEDŹ:
Ilość miejsc postojowych należy przyjąć zgodnie z miejscowym planem.

PYTANIE 24
W regulaminie podana jest powierzchnia działki nr 340 wynosząca 19 300 m2. Po zmierzeniu powierzchni działki na załączonej mapie dwg (zał. 8a) powierzchnia ta wynosi 19 745 m2. Natomiast w projekcie budowlanym boiska Orlik (zał. 8f) powierzchnia działki została podana jako 19 817m2. Jaką powierzchnię należy więc przyjąć jako wiążącą? Jest to istotne ze względu na to, że wszystkie pozycje bilansu terenu są zależne od przyjętej wartości.
ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć powierzchnię z obmiaru tj. 19 745 m2.

W związku z powyższym, zmianie ulega także zapis znajdujący w Załączniku nr 8b rozdział II pkt 2.1. (tabela „Podstawowe parametry” )
z:

Wstępne parametry technicznePowierzchnia [m²]
Ogólne:
Powierzchnia działki nr 34019 300
Powierzchnia biologicznie czynnaZgodnie z zapisami MPZP
Liczba miejsc postojowychZgodnie z zapisami MPZP

na

Wstępne parametry technicznePowierzchnia [m²]
Ogólne:
Powierzchnia działki nr 34019 745
Powierzchnia biologicznie czynnaZgodnie z zapisami MPZP
Liczba miejsc postojowychZgodnie z zapisami MPZP

PYTANIE 25
Czy preferowany jest zjazd na działkę w istniejącym miejscu czy można lokalizować zjazd od strony zachodniej (z tej samej drogi)?
ODPOWIEDŹ:
Decyzję o lokalizacji zjazdu pozostawia się Uczestnikom konkursu.

PYTANIE 26
Jaką należy orientacyjnie przewidzieć powierzchnię użytkową budynku świetlicy? Prosimy o sprecyzowanie zakresu minimalnej / maksymalnej powierzchni użytkowej.
ODPOWIEDŹ:
Szacunkowe powierzchnie użytkowe budynku świetlicy wynikają z tabeli programowej zawartej w Załączniku nr 8b do Regulaminu. Podane tam powierzchnie należy traktować jako sugerowane dla potrzeb Organizatora. Co do powierzchni minimalnej i maksymalnej to pozostawia się to do decyzji Uczestnika przy założeniu spełnienia zapisów MPZP oraz zapewnieniu sprawności funkcjonalnej i użytkowej obiektu wynikającej z wytycznych.

PYTANIE 27
Czy preferowana jest konkretna ilość kondygnacji budynku świetlicy?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu przy założeniu spełnienia zapisów MPZP oraz zapewnieniu sprawności funkcjonalnej i użytkowej obiektu wynikającej z wytycznych.

PYTANIE 28
Jaką przewidziano tolerancję założonych w programie powierzchni pomieszczeń? O jaki procent można je zwiększyć/zmniejszyć?
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 26.

PYTANIE 29
Czy jest potrzebne oddzielne pomieszczenie delegata meczowego – pośrednio wskazuje na to punkt I.17 lit c) przepisów licencyjnych o oznakowaniu drzwi – obserwator/delegat meczowy. W programie nie ma mowy o takim pomieszczeniu.
ODPOWIEDŹ:
Uczestnik konkursu w miarę możliwości powierzchniowych może przewidzieć takie pomieszczenie na etapie konkursu.

PYTANIE 30
Czy sołtys ma urzędować w swoim pomieszczeniu tylko okazjonalnie przy okazji funkcjonowania Sali? Czy ma to być jego codzienne biuro?
ODPOWIEDŹ:
Pomieszczenie Sołtysa jest pomieszczeniem biurowym do codziennego funkcjonowania.

PYTANIE 31
Czy toalety zewnętrzne opisane w programie wynikają z wymogów PZPN i są przeznaczone dla kibiców?
ODPOWIEDŹ:
Należy umożliwić okazjonalne korzystanie z toalet zewnętrznych przez kibiców. Toalety przeznaczone są również dla zawodników trenujących na boiskach zewnętrznych, muszą być dostępne także z placu zabaw.

PYTANIE 32
Powierzchnia działki wg opisu konkursu to 1,93ha, natomiast wg danych geoportalu oraz wg załączonego pliku z mapą – 1,975ha – proszę o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24: Należy przyjąć powierzchnię z obmiaru tj. 19 745 m2.

PYTANIE 33
Czy jest możliwość zmiany skali makiety? W skali 1:200 działka nie mieści się nawet na planszy 100×70, nie wspominając o pokazaniu otoczenia. Większa część planszy będzie pusta – boiska. Proponuję skalę 1:500 lub 1:400.
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza wykonanie makiety w skali 1:250.

UWAGA
Organizator ze względu na pewne istotne zmiany wytycznych projektowych wynikające z odpowiedzi na pytania zdecydował się na zmianę terminu składnia prac konkursowych.

Nowy termin składania prac to 07.04.2021r.
Biorąc także pod uwagę niepewną sytuację związana z pandemią coronowirusa w kraju Organizator postanowił o zmianie w sposobie i formie składania prac konkursowych.

Uczestnicy konkursu w nowym terminie składania prac konkursowych będą zobowiązani przesłać jedynie wersję elektroniczną pracy konkursowej (część graficzna i część opisowa) natomiast Kartę identyfikacyjną będzie należało przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca gdzie za termin złożenia w wyznaczonej dacie będzie liczyła się data nadania.

W związku z powyższym zostaną wprowadzone stosowne zmiany do Regulaminu konkursu oraz do Załącznika nr 8b do Regulaminu w terminie do dnia 02.03.2021r. o czym wszyscy Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz informacja taka zostanie opublikowana na Stronie internetowej konkursu.


11.12.2020
Opublikowano Wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Wyjasnienia 1 tresci Regualminu Konkurs Zabieniec.pdf

WYJAŚNIENIA (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1
Czy żeby zostać zakwalifikowanym, trzeba w momencie udziału w konkursie prowadzić działalność gospodarczą?
ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 2
Jaki jest całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji?
ODPOWIEDŹ:
Całkowity, maksymalny i planowany koszt realizacji Inwestycji został podany w Regulaminie konkursu w Rozdziale II pkt 5 i wynosi 10 280 000 zł netto.

PYTANIE 3
Czy w ramach zgłoszenia oraz później na etapie konkursu, musi być podany pełny skład zespołu projektowego z uwzględnieniem wszystkich projektantów branżowych?
ODPOWIEDŹ:
Na etapie konkursu należy podać jedynie we wniosku o dopuszczenie nazwę lub nazwy Uczestników konkursu, natomiast na etapie oddawania pracy konkursowej należy podać w karcie identyfikacyjnej pełen skład zespołu autorskiego.

PYTANIE 4

Czy osoba która nie posiada firmy za czym idzie REGON a ubiega się o uczestnictwo w konkursie architektonicznym może wziąć w nim udział?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 5
Jak mam rozumieć Załącznik nr 1d do Regulaminu Konkursu co wpisać w polu REGON. Oraz pytanie drugie kto jest reprezentuje Gminę Piaseczno czy te pola mają zostać puste?
ODPOWIEDŹ:
Załącznik nr 1d jest oświadczeniem Uczestnika konkursu, w którym Uczestnik zobowiązuje się, w sytuacjach wymienionych w niniejszym oświadczeniu, podpisać umowę na przeniesienie praw autorskich na warunkach wymienionych w umowie.
Uczestnik konkursu na etapie składania wniosków o dopuszczenie nie musi wypełniać ani podpisywać tej Umowy. Uczestnik musi jedynie podpisać oświadczenie (na końcu oświadczenia jest miejsce na podpis Uczestnika)