O konkursie

Gmina Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu, gm. Piaseczno.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Załącznik nr 8 do Regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę wszystkich prac konkursowych zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą warunki przyszłej Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na działce nr 340 położonej w Żabieńcu przy ul. Leśnej. Teren ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr 80/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec (Załącznik nr 8c do Regulaminu Konkursu).
Zaproponowane rozwiązania muszą być zgodne z ww. planem miejscowym.

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu, założenia i wytyczne do konkursu zostały przedstawione w Załączniku nr 8b do Regulaminu.

Zakres opracowania został oznaczony na Załączniku nr 8a do Regulaminu.